Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

1. Sứ mạng

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

2. Tầm nhìn

Trường Đại học Kinh tế - Luật phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, đến năm 2020 trở thành:

- Cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín khu vực ASEAN, người học có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

- Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

3. Giá trị cốt lõi

- Chất lượng và hiệu quả;

- Năng động và sáng tạo;

- Hội nhập và phát triển;

- Sức mạnh liên ngành.

Tổng truy cập: 6,820,687

613,649