Trao quyết định đổi tên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn

Ngày 04.7.2017, đại diện Ban Giám hiệu, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật đã trao quyết định đổi tên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn thành Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

Theo đó, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ tổ chức đào tạo các chương trình ngoại ngữ và các chương trình tin học ứng dụng theo chức năng, nhiệm vụ quy định nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật./. 

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh trao quyết định cho Th.S Nguyễn Tường Châu - Giám đốc 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học


Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức - Hành chính và các thành viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Tổng truy cập: 7,669,144

619,228