Page 1 - Sổ tay sinh viên UEL
P. 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT


    SỔ
    TAY    SINH
    VIÊN

     Student handbook

                            TP. HỒ CHÍ MINH - 2022
                             LƯU HÀNH NỘI BỘ 1
   1   2   3   4   5   6