CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

 
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ


 CHỨC NĂNG

Viện Đào tạo ngoại ngữ có chức năng đào tạo ngoại ngữ cho người học bậc đại học và sau đại học, bao gồm đào tạo chính quy (chuẩn, dịch vụ/chất lượng cao), đào tạo ngắn hạn (các lớp kỹ năng, các lớp luyện thi chứng chỉ quốc tế, các chương trình bồi dưỡng khác)

 NHIỆM VỤ

  • Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo ngoại ngữ cho người học bậc đại học và sau đại học: các học phần trong chương trình đào tạo của Trường; các khoá đào tạo ngắn hạn theo chương trình trong nước và quốc tế; các chương trình đào tạo khác theo nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao.
  • Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết và tài liệu phục vụ đào tạo của các học phần ngoại ngữ và chương trình, khoá đào tạo ngoại ngữ được giao phụ trách; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ Giảng viên.
  • Tổ chức thực hiện và/hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước tổ chức các khoá đào tạo trong và ngoài nước để cấp chứng chỉ trong nước, quốc tế; các khoá luyện thi và các kỳ thi cấp chứng chỉ trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của ĐHQG-HCM và của Trường.
  • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và trong nước liên quan đến các ngôn ngữ và huy động sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Viện.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.