CƠ CẤU NHÂN SỰ

NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Nhân sự Viện Đào tạo ngoại ngữ

1. TS. Lê Huy Đoàn - Phó Viện Trưởng Phụ trách

2. ThS Nguyễn Tường Châu- Phó Viện Trưởng

3. Giám Đốc chương trình - TS. Trương Công Bằng

4. Giảng viên Viện Đào tạo ngoại ngữ

5. Chuyên viên:

ThS Nguyễn Thị Kiều Trang - Chuyên viên Viện Đào tạo ngoại ngữ

CN. Trần Thị Định - Chuyên viên Viện Đào tạo ngoại ngữ

CN. Phạm Thị Thu Hằng - Chuyên viên Viện Đào tạo ngoại ngữ

CN. Trần Thị Ngọc Hân - Chuyên viên Viện Đào tạo ngoại ngữ