Trường Đại học Kinh tế - Luật ký kết hợp tác và giao lưu học thuật với Trường Đại học Warmadewa

Ngày 27.8.2018, Khoa Luật và Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã ký kết hợp tác với Khoa Luật, Trường Đại học Warmadewa, Indonesia.

Theo bản ghi nhớ, trong thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác về học thuật, nghiên cứu khoa học; trao đổi thông tin, dữ liệu, không giới hạn tài nguyên thư viện; trao đổi giảng viên, sinh viên và giao lưu văn hóa. 


Khoa Luật và Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật ký kết hợp tác
với Khoa Luật, Trường Đại học Warmadewa

Ngay sau Lễ ký kết là phần nói chuyện của các giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Warmadewa về chủ đề Luật kinh doanh trong thời đại toàn cầu hóa, cùng phần giao lưu văn nghệ của hai trường./.


Giảng viên, sinh viên hai trường chụp hình lưu niệm

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 11,997,139

827,825