Hội đồng trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức danh

1

Lê Tuấn Lộc

10/03/1970

Phó Giáo sư, tiến sĩ

Chủ tịch

2

Nguyễn Tiến Dũng

20/12/1961

Phó Giáo sư, tiến sĩ

Phó Chủ tịch

3

Hà Thanh Minh

30/04/1962

Thạc sĩ

Thư ký

4

Nguyễn Thị Cành

20/12/1954

Giáo sư, tiến sĩ

5

Trần Ngọc Chu

10/05/1962

Cử nhân

6

Lê Thành Dương

12/01/1956

Tiến sĩ

7

Huỳnh Thị Thúy Giang

01/01/1976

Tiến sĩ

8

Nguyễn Chí Hải

04/09/1962

Phó Giáo sư, tiến sĩ

9

Tống Anh Hào

24/9/1956

Thạc sĩ

10

Ngô Lê Mạnh Hiếu

30/08/1988

Thạc sĩ

11

Nguyễn Đình Hưng

29/08/1975

Tiến sĩ

12

Hoàng Công Gia Khánh

01/01/1975

Phó Giáo sư, tiến sĩ

13

Vũ Anh Khoa

07/5/1983

Thạc sĩ

14

Trần Thanh Long

17/12/1973

Tiến sĩ

15

Nguyễn Văn Luân

21/7/1951

Phó Giáo sư, tiến sĩ

16

Võ Văn Minh

10/12/1972

Thạc sĩ

17

Lê Vũ Nam

20/06/1969

Phó Giáo sư, tiến sĩ

18

Nguyễn Thị Hồng Nhung

03/10/1981

Phó Giáo sư, tiến sĩ

19

Lê Hoành Sử

18/9/1978

Tiến sĩ

20

Nguyễn Minh Tâm

08/10/1974

Phó Giáo sư, tiến sĩ

21

Nguyễn Quang Thuấn

23/8/1959

Giáo sư, tiến sĩ

22

Phạm Quốc Thuần

13/10/1974

Tiến sĩ

23

Nguyễn Thanh Trọng

11/09/1981

Tiến sĩ

24

Võ Văn Trọng

25/08/1983

Thạc sĩ

25

Trịnh Quốc Trung

06/04/1972

Phó Giáo sư, tiến sĩ
Tổng truy cập: 12,390,458

833,884