Báo cáo thường niên

Với tầm nhìn xây dựng Trường Đại học Kinh tế - Luật trở thành một Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Báo cáo thường niên về thị trường tài chính được nhà Trường công bố hằng năm đã tạo được uy tín trong giới học thuật và quản lý.