Các đề tài dự kiến thực hiện

        Trong những năm qua, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tích cực thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và nhận được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào việc tư vấn, phản biện các chính sách kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước, đồng thời nâng cao hình ảnh, vị thế của Trường trong xã hội. Để đạt được những mục tiêu đó nhà Trường luôn chú trọng đến các đề tài dự kiến triển khai trong năm tiếp theo.

          Danh sách các đề tài dự kiến triển khai năm tiếp theo, cụ thể như sau: