Hội thảo khoa học

Với tầm nhìn xây dựng Trường Đại học Kinh tế - Luật trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Các hội thảo khoa học được nhà Trường quan tâm thực hiện.
Các hội thảo được tổ chức thời gian qua tập trung vào những vấn đề mới về kinh tế, luật và quản lý phát sinh trong quá trình nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang kinh tế thị trường và những vấn đề thời sự về phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục.... Các hội thảo đã thu hút được nhiều nhà khoa học trong ngoài nước tham gia. Thông qua các hội thảo khoa học đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin, tư vấn, phản biện các chính sách kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước. Các hội thảo cũng góp phần vào việc điều chỉnh chương trình đào tạo cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại Trường đại học Kinh tế - Luật.