Các đề tài đã nghiệm thu

    Trong những năm qua, trường Đại học Kinh tế - Luật đã tích cực triển khai, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Với sự nỗ lực của cán bộ, giảng viên, cùng với sự chỉ đạo của Đảng Úy, Ban Giám hiệu, nhà Trường đã đạt được những thành tựu nổi bật như sau:

        - Trường đã triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học.

       - Trường đã hợp tác và triển khai nghiên cứu các đề tài, công trình nghiên cứu với các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước. Đây là hướng đi mà Trường đang tích cực, đẩy mạnh nhằm gắn kết hoạt động khoa học với thực tiễn, đóng góp tri thức vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Kết quả nghiên cứu các đề tài đã góp phần quan trọng vào việc tư vấn, phản biện các chính sách kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước.
        Các đề tài theo đã nghiệm thu trong thời gian qua: