Bài báo khoa học

        Với tầm nhìn xây dựng Trường Đại học Kinh tế - Luật phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, công tác nghiên cứu khoa học được Trường xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển. Trong những năm qua, công tác công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước được nhà Trường đặc biệt quan tâm thực hiện. 

       Các bài báo của Trường được công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước như: Tạp chí Phát triển & kinh tế, Tạp chí Kinh tế phát triển, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Tạp chí Khoa học pháp lý, Transition studies review, Journal of Macromarketing, Management Research Review, Journal of Relationship Marketing, Journal of Management Development, American International Journal of Contemporary Research, Statistics & Probability Letters, East-West J. of Mathematics…. Các nội dung công bố chủ yếu tập trung nghiên cứu về kinh tế, luật và quản lý quá trình nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang kinh tế thị trường và các vấn đề về kinh tế, luật và quản lý trong quá trình phát triển của các ngành và các địa phương.

       Bằng chứng là kết quả công bố bài báo khoa học trong và ngoài nước của Trường ngày qua ngày càng tăng cả về số lượng cũng như chất lượng, kết quả cụ thể như sau: