Hội đồng Khoa học và Đào tạo

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)

 

STT

Họ và tên

Chức danh trong Hội đồng KH&ĐT

Chức vụ, đơn vị

1

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

Chủ tịch

Hiệu trưởng

2

PGS.TS Lê Vũ Nam

Phó Chủ tịch

Phó Hiệu trưởng

3

PGS.TS Trịnh Quốc Trung

Thư ký

Trưởng phòng, Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ

4

GS.TS Trần Ngọc Anh

Thành viên

Trường Chính sách công và Môi trường, Đại học Indiana, Hoa Kỳ

5

TS Nguyễn Tú Anh

Thành viên

Vụ trưởng, Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương

6

GS.TS Nguyễn Thị Cành

Thành viên

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Kinh tế - Luật – Quản lý, ĐHQG-HCM

7

TS Lê Tiến Châu

Thành viên

Phó Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

8

TS Nguyễn Hoàng Dũng

Thành viên

Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Đào tạo

9

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên

Nguyên Hiệu trưởng

10

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

Thành viên

Nguyên Phó Hiệu trưởng

11

PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang

Thành viên

Phó Hiệu trưởng

12

GS.TS Phạm Công Kha

Thành viên

Trường Điện tử Truyền thông Tokyo, Nhật Bản

13

TS Trần Thị Hồng Liên

Thành viên

Trưởng khoa, Khoa Quản trị kinh doanh, kiêm nhiệm Trưởng phòng Nhân sự

14

PGS.TS Lê Tuấn Lộc

Thành viên

Chủ tịch Hội đồng Trường

15

TS Trần Quang Long

Thành viên

Viện trưởng, Viện Quốc tế UEL

16

PGS.TS Nguyễn Văn Luân

Thành viên

Nguyên Hiệu trưởng

17

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành viên

Trưởng khoa, Khoa Luật

18

PGS.TS Nguyễn Anh Phong

Thành viên

Trưởng khoa, Khoa Tài chính – Ngân hàng

19

TS Đào Gia Phúc

Thành viên

Viện trưởng, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh

20

GS.TS Trần Cao Sơn

Thành viên

Đại học New Mexico State, Hoa Kỳ

21

PGS.TS Trần Hùng Sơn

Thành viên

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM

22

TS Lê Hoành Sử

Thành viên

Trưởng khoa, Khoa Hệ thống thông tin

23

GS.TS Nguyễn Ngọc Xuân Thảo

Thành viên

Giám đốc, Trung tâm Luật Á Châu,
Đại học Washington, Hoa Kỳ

24

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn

Thành viên

Nguyên Chủ tịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

25

TS Hồ Xuân Thủy

Thành viên

Trưởng khoa, Khoa Kế toán – Kiểm toán

26

TS Phạm Hoàng Uyên

Thành viên

Trưởng khoa, Khoa Toán kinh tế

27

GS.TS Võ Khánh Vinh

Thành viên

Nguyên phó Chủ tịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam