Các đề tài đang thực hiện


Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật đang triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp nhằm phục vụ, đáp ứng kịp thời các nhu cầu nghiên cứu mới, các vấn đề thời sự, cụ thể như sau:

Đề tài cấp cơ sở
Đề tài cấp ĐHQG
Đề tài khác