Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi


1. Sứ mạng

     “Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý”.

2. Tầm nhìn

      Trường Đại học Kinh tế - Luật phát triển theo đại học định hướng nghiên cứu, đến năm 2030 trở thành:

- Cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín khu vực châu Á, người học có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.
- Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

3. Mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2016 – 2020

- Xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại (Smart University) theo hướng tự chủ.
- Xây dựng các tiền đề cơ bản cho một trường đại học định hướng nghiên cứu.
- Chuẩn hoá các chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế.

4. Giá trị cốt lõi:

“Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong” 

“Unity- Excellence – Leadership” (UEL) Tổng truy cập: 12,762,281

880,763