Sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH: Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật.

 

TẦM NHÌN:

Đến năm 2035, Trường Đại học Kinh tế - Luật trở thành:

  • Trường đại học định hướng nghiên cứu trong kỷ nguyên số. 
  • Cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín, người học có tầm nhìn chiến lược và tư duy sáng tạo, đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu. 
  • Một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

“Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong”

“Unity - Excellence - Leadership”

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC: Kiến tạo tri thức, khơi nguồn sáng tạo

Trường Đại học Kinh tế - Luật giúp người học:

  • Có trí tuệ với năng lực chuyên môn vững và sâu, có tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và khởi nghiệp;
  • Người học cởi mở trong tiếp nhận tri thức mới;
  • Trở thành thành viên có trách nhiệm và có tính xây dựng của cộng đồng;
  •  Có kĩ năng lãnh đạo nâng tầm và tham gia toàn cầu;
  •  Có phẩm cách và giao tiếp hiệu quả.

 

 

Hình ảnh: Phòng Truyền thông