Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởngPGS.TS Hoàng Công Gia Khánh Hiệu trưởng

  Lãnh đạo toàn diện, quản lý và điều hành các hoạt động của Trường


  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Chính trị tư tưởng; công tác hoạch định, triển khai và quản lý chiến lược; công tác tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác đào tạo (trừ liên kết quốc tế), khoa học công nghệ; công tác tài chính, các dự án xây dựng, đầu tư cơ bản và quản trị tài sản.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính, Phòng Nhân sự, Phòng Đào tạo, Phòng Sau đại học & Khoa học công nghệ, Phòng Tài chính, Phòng Quản trị tài sản, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Hệ thống thông tin, Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng.

  Nhiệm vụ khác: Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQG-HCM, Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

 PGS.TS Lê Vũ Nam 

Phó Hiệu trưởng

   

   

  Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động: hoạt động hợp tác phát triển; công tác đào tạo liên kết quốc tế; công tác khảo thí, kiểm định và bảo đảm chất lượng; Hệ thống thông tin và công tác pháp chế.


  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Bảo đảm chất lượng, Phòng Hợp tác phát triển, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Công nghệ thông tin, Khoa Luật, Khoa Luật Kinh tế, Viện Quốc tế UEL, Viện Đào tạo ngoại ngữ, Viện pháp luật quốc tế và so sánh; Phụ trách Tạp chí thành viên, tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ: Kinh tế - Luật & Quản lý.

  Nhiệm vụ khác: Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

 PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang Phó Hiệu trưởng

   

   

  Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động: Công tác tuyển sinh, chăm sóc người học, cựu người học; hoạt động truyền thông; công tác thư viện; các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và công tác chính quyền về đoàn thể; tham gia các công tác quản lý đào tạo bậc đại học theo phân công của Hiệu trưởng


  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Phòng Truyền thông, Khoa Kinh tế, Khoa Kinh tế đối ngoại, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Toán kinh tế, Thư viện, Trung tâm đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp.

  Nhiệm vụ khác: Ủy viên BTV Đảng ủy Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.