Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởngPGS.TS Hoàng Công Gia Khánh
Hiệu trưởng


   

  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Trường.

  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Chính trị tư tưởng; tổ chức - nhân sự; chiến lược phát triển; sau đại học và khoa học công nghệ; tài chính; cơ sở vật chất; thi đua - khen thưởng.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Cơ sở vật chất; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Hệ thống thông tin; Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính.

  Nhiệm vụ khác: Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQG-HCM, Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.PGS.TS Lê Vũ Nam
Phó Hiệu trưởng

   

  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:  Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Quan hệ đối ngoại, các đề án và chương trình liên kết với nước ngoài; Thanh tra - pháp chế; Công nghệ thông tin.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Quan hệ đối ngoại, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Khoa Luật, Khoa Luật Kinh tế, Bộ môn Ngoại ngữ, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, Văn phòng Tạp chí phát triển khoa học công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lý.

  Nhiệm vụ khác: Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang
Phó Hiệu trưởng

   

  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Đào tạo đại học; Công tác sinh viên và cựu sinh viên; hoạt động đoàn thể; thư viện và công tác giáo trình; truyền thông và tư vấn tuyển sinh; bản tin Trường; quan hệ doanh nghiệp và đào tạo ngắn hạn.


  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Văn phòng các đoàn thể, Khoa Kinh tế, Khoa Kinh tế đối ngoại, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Toán Kinh tế, Thư viện, Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Kinh tế - Luật.

  Nhiệm vụ khác: Ủy viên BTV Đảng ủy Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.Tổng truy cập: 13,015,448