Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện thị trường.

1.2 Mục tiêu cụ thể
Người học sẽ được trang bị kiến thức về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như¬ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh. Rèn luyện cho người học các tố chất cần có của một doanh nhân như: khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh cùng với các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng trong tất cả các hoạt động, đặc biệt trong quan hệ với đối tác kinh doanh.

2. Chuẩn đầu ra

2.1 Kiến thức:
-    Nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý.
-    Nắm vững các kiến thức về quản trị kinh doanh tổng hợp.
-    Nắm vững các kiến thức chuyên môn.

2.2 Kỹ năng:
-    Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và nghiên cứu thực nghiệm; kỹ năng làm báo cáo, trình diễn và truyền thông.
-    Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh.
-    Trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.
-    Trình độ tin học tương đương B; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo.

2.3 Thái độ:
-    Có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách tốt; chấp hành nghiêm tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định tại nơi công tác.
-    Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
-    Có lòng yêu nước và tinh thần khoan dung đối với các dị biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong giao tiếp.
-    Có ý thức cầu tiến, vượt khó; có tinh thần và trách nhiệm cao trong công tác và phục vụ cộng đồng.

3. Cơ hội nghề nghiệp, vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
      Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:
-    Các doanh nghiệp Nhà nước ở Trung ương và địa phương.
-    Làm việc trong các ngành và lĩnh vực kinh tế; trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính-tín dụng tư nhân, doanh nghiệp FDI.
-    Các trường Đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh doanh và quản trị kinh doanh.
-    Tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ.

6. Đối tượng tuyển sinh
   Theo Điều 5 quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03 ngày 11/02/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
    Căn cứ vào Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 1368 /ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

7.1 Quy trình đào tạo
Quy trình đào tạo được chia làm 8 học kỳ:
-    Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3.
-    Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4.
-    Khối kiến thức chuyên ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7.
-    Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8.

7.2 Điều kiện tốt nghiệp
Sinh viên được công nhận tốt nghiệp, nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
-    Được công nhận là sinh viên hệ chính quy của trường theo đúng ngành cấp bằng tốt nghiệp;
-    Hoàn tất các môn học theo đúng chương trình giáo dục quy định và tích lũy đủ số tín chỉ quy định của ngành đào tạo (gồm đồ án, khóa luận tốt nghiệp, thi các môn chuyên môn thêm tương đương với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp), không có môn học nào đạt điểm dưới 5 và có ĐTBCTL không dưới 5.
-    Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của ĐHQG-HCM và của trường (trừ trường hợp các lưu học sinh nước ngoài tuân theo Quy chế Công tác người nước ngoài học tại Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 1999 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT).
-    Đạt chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
-    Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập.  Tổng truy cập: 12,814,770