Hướng nghiên cứu

Với tầm nhìn xây dựng Trường Đại học Kinh tế - Luật phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, công tác nghiên cứu khoa học được Trường xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển, để trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.
          Các hướng nghiên cứu chính:
        1.
Nghiên cứu về thể chế đối với phát triển kinh tế; nghiên cứu vai trò của khoa học công nghệ với phát triển kinh tế; nghiên cứu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế; nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và lịch sử kinh tế Vùng Nam Bộ.

2. Nghiên cứu thị trường quốc tế, thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu; nghiên cứu tác động của hiệp định song phương và đa phương đến dòng vốn đầu tư quốc tế ở Việt Nam.

3. Nghiên cứu chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; nghiên cứu phát triển thị trường tài chính, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và các vấn đề quản trị tài chính, quản trị ngân hàng.

4. Nghiên cứu về đầu tư nước ngoài và hoàn thiện định chế pháp lý, mô hình quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống thông tin trong quản lý; nghiên cứu thương mại điện tử.

5. Nghiên cứu những lý thuyết mới trong kinh doanh hiện đại; nghiên cứu xây dựng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức và xu thế nhượng quyền thương mại trong kinh doanh hiện đại.

6. Nghiên cứu thống kê kinh tế, toán tài chính ứng dụng; nghiên cứu giải tích ma trận và ứng dụng; nghiên cứu lý thuyết biểu diễn nhóm Lie, đại số Lie, K-lý thuyết và Ứng dụng.

7. Nghiên cứu pháp luật về đất đai, pháp luật cạnh tranh, tập trung kinh tế, pháp luật sở hữu trí tuệ; nghiên cứu chuyên sâu về chế định vật quyền, trái quyền; nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng pháp luật về hôn nhân gia đình một số nước và kiến nghị cho Việt Nam; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thủ tục dân sự rút gọn và kiến nghị hoàn thiện cho Việt Nam; nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về quản trị công ty; nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về ngân hàng.