100% chi bộ trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Luật đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Đại hội chi bộ sinh viên 1

 

Để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội các chi bộ, ngoài việc xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức cụ thể, hướng dẫn công tác nhân sự, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, kịch bản chương trình điều hành đại hội, các biểu mẫu biên bản, nghị quyết, phiếu bầu... Đảng uỷ tổ chức duyệt các nội dung, chỉ đạo Chi bộ hành chính 1 tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; các đồng chí trong Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQG-HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng về dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ. 

 

Đến ngày 11/9/2022, Đảng bộ Trường đã chỉ đạo 19/19 chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo theo quy định. Các chi bộ đã bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ và bầu chi ủy, bí thư, phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, Đảng ủy Trường cũng đã có những định hướng lãnh đạo đơn vị tham gia ứng cử cấp ủy để tăng cường vai trò của Đảng trong công tác điều hành, chỉ đạo tại đơn vị.

 

Tổ chức đại hội điểm tại chi bộ Hành chính 1

 

Về công tác điều hành, tham luận, phục vụ đều được các chi bộ chuẩn bị kỹ lưỡng; các ý kiến phát biểu thảo luận đi sâu đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua của chi bộ, công tác lãnh đạo của chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Công tác bầu cử Chi ủy viên, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ đều được thực hiện theo đúng quy định.

 

Với sự tập trung chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong các chi bộ, tất cả đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đã thành công tốt đẹp.

 

Chi bộ sinh viên 2 tiến hành biểu quyết văn kiện đại hội

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Đảng bộ cơ quan và các chi bộ trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật đã đề ra.

 

Một số hình ảnh tại đại hội các chi bộ:

  

Tin tức Phòng Truyền thông
Hình ảnh: Tổng hợp