Kỳ họp lần thứ tám Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 14.7.2022, Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ tám với nhiều nội dung quyết sách quan trọng.

 

Kỳ họp được tổ chức nhằm triển khai các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật được quy định tại Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

 

Thực hiện theo đúng tinh thần của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường, Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức kì họp thứ tám để nghe báo cáo, thảo luận và xem xét thông qua những nội dung công tác của Trường trong 06 tháng cuối năm 2022.

 

Kỳ họp lần thứ tám Hội đồng trường Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra với các nội dung sau: Báo cáo của Ban giám sát về thực hiện Nghị quyết Hội đồng Trường; Báo cáo tình hình hoạt động Quý 2 và kết quả tuyển sinh theo “Đề án tuyển sinh đại học” năm 2022; Xin ý kiến về Đề án “Cơ cấu tổ chức thực hiện chiến lược phát triển UEL, giai đoạn 2021 – 2025”; Xin ý kiến về Đề án “Thành lập Viện Phát triển Chính sách ĐHQG – HCM”; Xin chủ trương về việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Kết thúc Kỳ họp, qua biểu quyết, Hội đồng Trường đã thống nhất quyết nghị 05 nội dung lớn xin ý kiến tại cuộc họp lần thứ 8. Căn cứ quyết nghị, Chủ tịch sẽ thay mặt Hội đồng Trường ký Nghị quyết của kì họp lần 8, làm cơ sở để Ban Giám hiệu Trường triển khai các công việc tiếp theo.

 

Một số hình ảnh tại Kỳ họp:

 

 

 

 

 

 

Thực hiện: CCA

 Tổng truy cập: 13,015,492