NCS Nguyễn Thái Dung bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Kinh tế học

Ngày 15/3/2024, NCS Nguyễn Thái Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

  

Toàn cảnh Hội đồng.

 

NCS Nguyễn Thái Dung thực hiện luận án với đề tài: "Phát triển du lịch nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng" thuộc ngành Kinh tế học do PGS.TS Nguyễn Hồng Nga hướng dẫn khoa học độc lập.