Thư mời viết bài Hội thảo “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ: thực trạng và giải pháp”

Để phục vụ xây dựng, trình Bộ Chính trị Đề án “Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng tổ chức Hội thảo “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ: thực trạng và giải pháp”. 

  Phòng Sau đại học & Khoa học Công nghệ kính chuyển tiếp đến Quý Thầy/Cô Công văn số 303-CV/BKTTW ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương về việc viết bài tham luận Hội thảo "Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ: thực trạng và giải pháp".

Các định hướng nội dung tham luận tại Hội thảo gửi kèm theo công văn. 

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 5/2021.

- Địa điểm: Tại Hà Nội 

  - Chủ trì: Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo; đại diện các doanh nghiệp nhà nước. 

- Thời gian gửi bài tham luận: trước ngày 20/5/2021

- Địa chỉ email nhận bài: phongsdh-khcn@uel.edu.vn

Mọi thông tin liên hệ: ThS Nguyễn Thái Thành, email: thanhnt@uel.edu.vn, số điện thoại: 0966986739.

Mời quý thầy cô xem toàn bộ Thư mời và Công văn TẠI ĐÂY

 

 
 


Tổng truy cập: 12,649,674

675,851