UEL bảo vệ nghiệm thu đề tài cấp nhà nước

Ngày 23.7.2020, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra buổi đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình “ Nghiên cứu Khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2016 – 2020). Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đánh giá kết quả đề tài ““Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành công của thế giới và định hưỡng chính sách của Việt Nam trong điều kiện mới” do Hội đồng Lý luận Trung ương thành lập do GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài “Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành công của thế giới và định hưỡng chính sách của Việt Nam trong điều kiện mới”, mã số KX.04.10/16-20, do Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM là cơ quan chủ trì và PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng là chủ nhiệm đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu xác lập những luận cứ  khoa học của phát triển nhanh và bền vững (PTN&BV); làm rõ bài học kinh nghiệm về  chính sách, cơ  chế  và điều kiện mà một số  nước trên thế  giới đã thành công trong việc PTN&BV; xác định những điều kiện, khả năng vận dụng kinh nghiệm của thế giới vào Việt Nam và đề xuất những chính sách nhằm thực hiện mục tiêu PTN&BV  trong điều kiện mới, góp phần xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.
                                                Các thành viên của Hội đồng tiến hành thảo luận góp ý đề tài

Sau khi đánh giá các mặt thành công và hạn chế của đề tài, Hội đồng khoa học và công nghệ quốc gia đánh giá đề tài tiến hành bỏ phiếu; kết quả đề tài được nghiệm thu xếp loại Xuất sắc (8/8 phiếu đồng ý).


Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài chụp ảnh lưu niệm tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

                                                                                                                                                              Thực hiện: CCATổng truy cập: 12,318,741

1,227,562