NCS Phạm Thị Bích Ngần bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Kinh tế chính trị

Ngày 21/3/2024, NCS Phạm Thị Bích Ngần đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế chính trị tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 


Toàn cảnh Hội đồng

 

NCS Phạm Thị Bích Ngần thực hiện luận án với đề tài “Nghiên cứu sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá” thuộc ngành Kinh tế chính trị do PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng hướng dẫn khoa học độc lập.

 

NCS Phạm Thị Bích Ngần trình bày luận án trước Hội đồng


Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Phạm Thị Bích Ngần do PGS.TS Nguyễn Chí Hải làm Chủ tịch Hội đồng, đã có những đánh giá khách quan, trao đổi khoa học về cả nội dung và hình thức của luận án để nghiên cứu sinh bổ sung, hoàn thiện.


Luận án của NCS Phạm Thị Bích Ngần đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ ngành kinh tế đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa dưới góc độ Kinh tế chính trị. Ngoài ra, luận án phân tích và đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn 2010 - 2021. Đồng thời, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từ những phân tích trên, luận án của NCS đã đưa ra đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu cơ cấu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.